OUR IDEA | NASZ POMYSŁ

We are the Polish start-up, supporting other companies in their daily work by delivering high-quality analytical and process support.

 

 

We are aware of the work dynamics and the need of presenting result of business analysis with its interpretation at a very short notice. We also know that internal resources might not always be enough for all of the required tasks.

 

Our goal is to act in a quick and flexible way, so the customer's expectations can be met. At the same time our solutions are reliable and understandable. We want to minimize the leadtime between Customer's request and realizations, thus we prefer remote contact, without the need of having multiply official meetings.

Jesteśmy polskim start-up'em wspierającym inne firmy w ich codziennej pracy poprzez dostarczanie wysokiej jakości wsparcia analitycznego oraz procesowego.

 

 

Mamy świadomość dynamiki pracy oraz potrzeby przedstawiania rezultatów analiz i interpretacji wyników biznesowych w bardzo krótkim terminie. Wiemy także, że zasoby w firmie są często niewystarczające do wykonania wszystkich potrzebnych zadań.

 

Naszym celem jest działanie w sposób szybki i elastyczny, odpowiadający potrzebom Klienta. Jednocześnie nasze rozwiązania są wiarygodne i zrozumiłe. Chcemy aby od zgłoszenia Klienta do realizacji minął możlwie jak najkrótszy czas, dlatego preferujemy zdalną formę kontaktu, bez konieczności odbywania wielu oficjalnych spotkań.

WHAT WE DO | CO ROBIMY

DEMAND PLANNING SUPPORT

WSPARCIE PLANOWANIA POPYTU

 

From data cleansing, through building up statistical models, forecasting and S&OP process revision.

 

Od czyszczenia danych poprzez budowę modeli statystycznych i rewizję całego procesu prognozowania i S&OP

 

 

MARKETING SUPPORT

WSPARCIE MARKETINGU

 

From calculation potential of a new product, through current performance analysis and market research.

 

Od wyliczenia potencjału nowego produktu, poprzez analizę bieżących wyników i badania rynkowe.

 

 

SALES SUPPORT

WSPARCIE SPRZEDAŻY

 

From results analysis through promo / discount effectiveness, channel and customer performance.

 

Od analizy wyników poprzez ocenę efektywności promocji na poziomie klienta i kanału sprzedaży.

 

 

WHY 4DATA | DLACZEGO 4DATA

EXPERIENCE

DOŚWIADCZENIE

 

We are experienced by working at international coorporations in analytical departments.

 

 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie zdobyte w międzynarodowych korporacjach w działach analitycznych.

 

 

KNOWLEDGE

WIEDZA

 

Our experience is enriched by education in the area of supply chain management, logistics, statistics & data mining

 

Nasze doświadczenie wzbogacamy wykształceniem w obszarze logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw oraz statystyki i data mining

 

 

VALUES & ATTITUDE

WARTOŚCI I PODEJŚCIE

 

Honesty, pragmatism and responsibility.

 

 

Uczciwość, pragmatyzm i odpowiedzialność.

 

THE PROCESS | NASZ PROCES

1

 

Business and data understanding

 

Zrozumienie uwarunkowań biznesowych i danych

 

2

 

Data preparation and modelling

 

Przygotowanie danych i modelowanie

3

 

Evaluation

 

 

Ocena

4

 

Deployment

 

 

Wdrożenie

BENEFITS | KORZYŚCI

Increasing productivity by investing in the most profitable projects.

 

 

Zwiększanie produktywności poprzez inwestowanie w najbardziej opłacalne projekty.

Increasing forecast accuracy and thus improving other business KPI's.

 

 

Zwiększenie dokładności prognozy, poprawa pozostałych mierników biznesowych.

Decreasing marketing and sales spendings, decreasing the inventory level.

 

 

Obniżenie kosztów działów marketingu i sprzedaży, obniżenie poziomu zapasów.

CONTACT

CONTACT DETAILS

Warsaw, Poland

contact@4data.support

+48 516 404 869